Pokaż kategorie

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego - www.hechtpolska.pl 

Regulamin obowiązujący do 14.03.2023 r. w wersji PDF - tutaj

Aktualny regulamin obowiązujący od 15.03.2023 r. dostępny poniżej oraz do pobrania w wersji PDF - tutaj

Regulamin Sklepu Internetowego - www.hechtpolska.pl

Regulamin Sklepu Internetowego - www.hechtpolska.pl

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.hechtpolska.pl. Sklep prowadzi HECHT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Plac Solny 15, 50-062 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000421551, NIP: 8971782707, REGON: 021887573, BDO 000015722, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000,00 zł, zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  • adres poczty elektronicznej: internet@hechtpolska.pl;
  • pod numerem telefonu: +48 (95) 7117140;
  • formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.hechtpolska.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Karta podarunkowa – dokument elektroniczny na okaziciela, zawierający kombinacje znaków, o wskazanym nominale, który może zostać wykorzystany jako środek zapłaty za Towary w Sklepie internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 2. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 6. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 7. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 8. Regulamin – niniejszy dokument;
 9. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 10. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 11. Umowa o świadczenie Usługi Rezerwacji- Umowa zawierana na zasadach określonych w pkt. V niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 12. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 13. Rezerwacja bezpłatna usługa polegająca na zarezerwowaniu Towaru za pośrednictwem Sklepu;
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi rezerwacji, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  b) dostęp do poczty elektronicznej,
  c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c)niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
 3. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 4. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.
 5. Klient ma możliwość porównania Towarów za pomocą Usługi Dodaj do porównania. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na porównaniu Towarów zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Towarów z listy porównywanych bądź zakończenia sesji przeglądarki przez Klienta.
 6. W przypadku Towarów niedostępnych na stronie Sklepu, Klient ma możliwość otrzymania powiadomienia, gdy Towar będzie już dostępny, za pośrednictwem Usługi ,,zobacz dostępność”. Świadczenie Usługi jest możliwe poprzez wskazanie adresu e-mail, na który wysłane ma zostać powiadomienie. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zaznaczeniu opcji powiadomienia o dostępności Towaru, jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą kliknięcia przycisku ,,Patrz”.
 7. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o przebiegu transakcji w Sklepie Internetowym lub w oddziałach Sprzedawcy zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 8. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 9. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 10. Sprzedawca udostępnia Klientom zintegrowany ze stroną Sklepu Internetowego Blog, na którym prezentuje treści stanowiące zbiór wybranych przez Sprzedawcę artykułów, stanowiących odzwierciedlenie jego subiektywnych odczuć oraz opinii.
 11. Klient ma możliwość przeglądanie informacji zamieszczonych w Sklepie, w tym treści zamieszczonych w ramach Bloga. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie, w tym treści zamieszczonych w ramach Bloga, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Sklepu lub podstrony, na której znajduje się Blog.
 12. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 13. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Rezerwacja

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu dokonanie Rezerwacji Towaru. Celem dokonania Rezerwacji jest zarezerwowanie Towaru na czas wskazany na stronie internetowej Sklepu oraz zawarcie umowy sprzedaży poza Sklepem Internetowym, stacjonarnie.
 2. Sprzedawca na stronie Sklepu informuje o terminach Rezerwacji, miejscach, w których Klient może zawrzeć umowę sprzedaży, a także ich ceny.
 3. Użytkownik zainteresowany dokonaniem Rezerwacji, kieruje się komunikatami na stronie Sklepu, korzystając z formularza Zamówienia. Klient, chcąc dokonać Rezerwacji, w formularzu Zamówienia wybiera pole przeznaczone do wyrażenia chęci zawarcia Umowy Rezerwacji. Klient w formularzu wypełnia pola oznaczone jako obowiązkowe, w tym podaje swoje dane. Zamówienie zostaje złożone w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Rezerwacji. Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi Rezerwacji. 
 4. Umowa o świadczenie Usługi Rezerwacji jest zawierana na czas określony i rozwiązuje się w terminie wskazanym na stronie Sklepu, w formularzu Zamówienia i liczy się od chwili przesłania do Klienta wiadomości elektronicznej, potwierdzającej przygotowanie Towaru w wybranym przez Klienta punkcie odbioru..
 5. Umowa o świadczenie Usługi rezerwacji zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 

VI. Bony podarunkowe

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu zakup Bonu podarunkowego, która może zostać wykorzystana jako środek płatności za Towary w Sklepie internetowym.
 2. Klient zainteresowany zakupem Bonu podarunkowego składa Zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie, na zasadach wskazanych w pkt. VI niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku dokonania Zamówienia elektronicznej Bonu podarunkowego Sprzedawca przesyła Bon objęty Zamówieniem na podany w formularzu zamówienia adres e-mail w terminie x Dni roboczych od daty wpłynięcia płatności. Bon, o którym mowa z zdaniu poprzednim przesyła jest Klientowi jako dokument w formacie jpg lub pdf.
 4. Sprzedawca jest wyłącznym emitentem Bonów podarunkowych.
 5. Klient posiadający ważny Bon podarunkowy może dokonać zapłaty za Towary prezentowane w Sklepie internetowym kierując się wyświetlanymi w Sklepie internetowym komunikatami.
 6. W celu sfinalizowania płatności Bonem podarunkowym, Klient będzie proszony o podanie w Sklepie numerów, symboli lub innych znaków umieszczonych na Bonie podarunkowym.
 7. Każdy Bon podarunkowy zawiera określony na nim nominał oraz datę ważności.
 8. Klient może dokonać zapłaty Bonem podarunkowym jedynie w okresie jego ważności.
 9. W przypadku gdy wartość Zamówienia Klienta, przewyższa wartość nominalną Bonu podarunkowego Klient ma możliwość dopłaty pozostałej wartości za pomocą innych form płatności dostępnych w Sklepie internetowym.
 10. W przypadku skutecznego odstąpienie przez Klienta od Umowy, Sprzedawca dokonuje Użytkownikowi zwrotu dokonanych płatności na zasadach ogólnych, zgodnie z treścią Regulaminu.
 11. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę.

VII. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, zgodne z Umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. W przypadku, gdy Sprzedawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuje tę informację Konsumentowi, podczas składania Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VIII. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  a) za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  b) odbiór własny w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. IX ppkt. 2.
 5. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.
 6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

IX. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  b) gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);
  c) gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
  d) płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
  e) płatność w systemie ratalnym (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, jego skompletowaniu oraz po otrzymaniu od Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, płatności za zamówiony Towar).
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

X. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  a) Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  b) Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  c) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  e) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g)Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  h) Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  i) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
  j) Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  k) Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.
  l) Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Pozostałe wyjątki od prawa do odstąpienia od Umowy zostały wskazane w art. 38 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

XI. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z Umową.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres HECHT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mickiewicza 54, 66-450 Bogdaniec, na adres poczty elektronicznej: serwis@hechtpolska.pl, numer telefonu +48 (95) 7117140 wewn. 3 lub za pośrednictwem interaktywnego formularza reklamacyjnego udostępnionego na stronach Sklepu.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: HECHT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mickiewicza 54, 66-450 Bogdaniec, na adres poczty elektronicznej: serwis@hechtpolska.pl, numer telefonu +48 (95) 7117140 wewn. 3.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XIII. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

XIV. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XV. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu.

XVI. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 

 

Regulamin reklamacji

Prawa wynikające z wadliwego wykonania

 • Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw wynikających z nienależytego wykonania umowy regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy (w szczególności przepisy ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny).

 

Prawa konsumenta z tytułu wadliwego wykonania

 • Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za to, że rzecz przy odbiorze nie ma wad. W szczególności Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za rzecz
  • odpowiada uzgodnionemu opisowi, rodzajowi i ilości, a także jakości, funkcjonalności, kompatybilności, interoperacyjności i innym uzgodnionym cechom,
  • nadaje się do celu, do którego kupujący jej potrzebuje i na który sprzedający się zgodził, oraz
  • jest dostarczany z uzgodnionymi akcesoriami i instrukcją obsługi, w tym instrukcją montażu lub instalacji.
 • Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta pod warunkiem, że przed zawarciem umowy nie uprzedził go oddzielnie, że ma inne właściwości, a kupujący wyraźnie zgodził się na to przy zawarciu umowy, że oprócz uzgodnionych właściwości
  • czy rzecz nadaje się do celu, do którego rzecz tego rodzaju jest zwykle używana, także z uwzględnieniem praw osób trzecich, przepisów prawa, norm technicznych lub kodeksów postępowania obowiązujących w danej branży, jeżeli brak jest norm technicznych,
  • rzecz pod względem ilości, jakości lub innych właściwości, w tym trwałości, funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwa, odpowiada zwykłym właściwościom rzeczy tego samego rodzaju, jakich kupujący może rozsądnie oczekiwać, także w odniesieniu do publicznych oświadczeń sprzedawcy, w szczególności reklamy lub etykietowania. Sprzedawca nie jest związany takim publicznym oświadczeniem, jeżeli wykaże, że nie wiedział o nim albo że zostało ono zmienione w chwili zawarcia umowy w co najmniej porównywalny sposób, jak zostało złożone, albo mogło nie wpłynęły na decyzję o zakupie.
  • przedmiot jest dostarczany z akcesoriami, w tym z opakowaniem, instrukcją montażu i innymi instrukcjami użytkowania, których kupujący może zasadnie oczekiwać, oraz
  • rzecz odpowiada jakości lub wzorowi próbki lub szablonu, które sprzedający dostarczył kupującemu przed zawarciem umowy.
 • Jeżeli rzecz ma wadę, Konsument może żądać jej usunięcia. Według swojego wyboru może żądać dostarczenia nowej rzeczy bez wady albo naprawy rzeczy, chyba że wybrany sposób usunięcia wady jest w porównaniu z innym sposobem niemożliwy albo niewspółmiernie kosztowny; oceny tego dokonuje się w szczególności po uwzględnieniu znaczenia wady, wartości, jaką rzecz miałaby, gdyby nie miała wady, oraz możliwości usunięcia wady w inny sposób bez znacznych utrudnień dla Konsumenta.
 • Sprzedający może odmówić usunięcia wady, jeżeli jest to niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów, w szczególności ze względu na wagę wady i wartość, jaką rzecz miałaby bez wady.
 • Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta także za wadę spowodowaną nieprawidłowym montażem lub instalacją, których dokonał Sprzedający lub na jego odpowiedzialność zgodnie z umową. Dotyczy to również sytuacji, gdy montażu lub instalacji dokonał Kupujący, a wada powstała na skutek braku instrukcji udzielonej mu przez sprzedawcę lub dostawcę treści cyfrowych lub usługi w zakresie treści cyfrowych, w przypadku rzecz z właściwościami cyfrowymi
 • Prawo z tytułu wadliwego wykonania nie przysługuje konsumentowi, jeżeli sam spowodował wadę.
 • Wada rzeczy nie polega na zużyciu rzeczy spowodowanym zwykłym użytkowaniem lub, w przypadku rzeczy używanej, zużyciu odpowiadającym zakresowi jej wcześniejszego użytkowania.
 • Konsument może reklamować wadę występującą na rzeczy w ciągu dwóch lat od jej otrzymania. Jeżeli wada ujawni się w ciągu roku od otrzymania, uważa się, że rzecz była już wadliwa w chwili odbioru, chyba że charakter rzeczy lub wady temu zaprzecza.
 • Prawa z tytułu nienależytego wykonania Konsument może dochodzić pod adresem każdego z oddziałów Sprzedawcy, w którym możliwe jest rozpatrzenie reklamacji w zakresie oferowanego asortymentu lub świadczonych usług, a nawet pod adresem siedziby lub miejsca prowadzenia działalności.
 • Dodatkowe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady może regulować procedura reklamacyjna sprzedawcy.

 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 • W przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (w sklepie internetowym) konsument ma prawo zgodnie z § 1829 par. 1 Kodeksu Cywilnego odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik odbierze towar (lub ostatnią sztukę towaru, jeżeli Konsument zamawia kilka sztuk towaru, które dostarczane są osobno w ramach jednego zamówienia, albo ostatnią rzecz lub część towaru dostawa towaru składająca się z kilku przedmiotów lub części albo pierwsza dostawa towaru, jeżeli jest to regularna dostawa towaru na uzgodniony okres). Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży musi zostać wysłane do sprzedającego w terminie określonym w zdaniu poprzednim. Konsument może odstąpić od umowy w drodze każdego jednoznacznego oświadczenia złożonego przedsiębiorcy.
 • W przypadku, gdy konsument chce odstąpić od umowy w ciągu 14 dni zgodnie z poprzednim akapitem, kontaktuje się ze sprzedawcą i najlepiej oświadcza na piśmie, że odstępuje od umowy, najlepiej podając numer zamówienia, datę zakupu i numer konta za zwrot pieniędzy.
 • W celu odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży konsument może również skorzystać z  wzoru formularza  udostępnionego przez sprzedawcę. Konsument może wysłać odstąpienie od umowy kupna między innymi na adres siedziby sprzedawcy lub na adres e-mail sprzedawcy hecht@hecht.cz.
 • W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy zgodnie z ustępami poprzedzającymi, sprzedawca zwróci otrzymane od konsumenta środki pieniężne (z wyjątkiem kwoty stanowiącej dodatkowe koszty dostawy towaru poniesione w związku ze sposobem dostarczenia towaru) wybranego przez konsumenta towaru, który różni się od najtańszego sposobu standardowej dostawy towaru oferowanego przez sprzedawcę) do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży przez konsumenta, w taki sam sposób, w jaki sprzedawca przyjął je od konsumenta, chyba że konsument wskaże inaczej. Sprzedawca uprawniony jest także do zwrotu spełnionego świadczenia konsumentowi z chwilą zwrotu towaru przez konsumenta lub w inny sposób, jeżeli konsument wyrazi na to zgodę i nie poniesie on dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży, sprzedawca nie jest zobowiązany do wcześniejszego zwrotu otrzymanych środków konsumentowi, zanim Konsument zwróci mu rzecz lub udowodni mu, że wysłał rzecz do Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument poniesie koszty zwrotu towaru, a w przypadku umowy zawartej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość koszty zwrotu towaru, jeżeli zwrot towaru nie jest możliwy ze względu na swojego charakteru zwykłą drogą pocztową, przy czym wysokość tych kosztów uzależniona będzie od wybranego przez konsumenta sposobu zwrotu
 • Jednak zapisów ustawy o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni nie można rozumieć jako możliwości bezpłatnego wypożyczenia towaru. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia przejęcia świadczenia, konsument ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zwrócić sprzedawcy wszystko, co uzyskał na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed jego upływem. Jeśli nie jest to już możliwe (np. towar został w międzyczasie zniszczony lub zużyty), konsument musi zapewnić rekompensatę pieniężną w zamian za to, czego nie można już wydać. Jeżeli zwrócony towar jest tylko częściowo uszkodzony, sprzedawca może dochodzić od konsumenta odszkodowania i potrącić swoje roszczenie ze zwróconej ceny zakupu. W takim przypadku sprzedawca jest zobowiązany do udowodnienia wynikłej z tego szkody.
 • Zgodnie z § 1837 Kodeksu Cywilnego prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w szczególności w przypadku umów:
 1. a) o świadczeniu usług, jeżeli zostały wykonane w całości; o świadczenie odpłatne tylko wtedy, gdy rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a przedsiębiorca poinformował konsumenta przed zawarciem umowy, że prawo odstąpienia od umowy wygasło zapewniając wydajność,
 2. b) o dostawę towarów lub świadczenie usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, niezależnych od woli przedsiębiorcy, i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy,
 3. c) o dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, z tym że dostawa może nastąpić dopiero po upływie trzydziestu dni i których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku niezależnych od przedsiębiorcy będzie,
 4. d) w sprawie dostawy rzeczy wyprodukowanej według wymagań konsumenta lub dostosowanej do jego zindywidualizowanych potrzeb,
 5. e) o dostawie rzeczy łatwo psujących się lub o krótkim terminie przydatności do spożycia, a także rzeczy, które ze względu na swój charakter zostały nieodwracalnie wymieszane po dostarczeniu z innymi rzeczami,
 6. f) o pilną naprawę lub konserwację, której wykonanie należy wykonać w miejscu wskazanym przez konsumenta na jego wyraźne żądanie; nie dotyczy to jednak dokonywania innych niż żądane napraw lub dostawy towarów innych niż części zamienne niezbędne do naprawy lub konserwacji,
 7. g) o dostawę rzeczy w zapieczętowanym opakowaniu, której ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych nie można zwrócić po naruszeniu jej przez konsumenta,
 8. h) o dostarczenie nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli konsument naruszył to,
 9. i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę ich dostarczania,
 10. j) o zakwaterowanie, przewóz rzeczy, najem środków transportu, wyżywienie lub wykorzystanie czasu wolnego, jeżeli zgodnie z umową ma być wykonana w określonym dniu lub w określonym terminie,
 11. k) zawartej na podstawie aukcji publicznej prowadzonej według innego prawa, w której Konsument może być fizycznie obecny, lub
 12. l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, po rozpoczęciu świadczenia; o świadczenie odpłatne, jeżeli rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument został poinformowany, że w ten sposób wygasa prawo odstąpienia od umowy, a przedsiębiorca zapewnił mu potwierdzenie zgodnie z § 1824a ust. 1 i 2 lub § 1828 ust. 3 i 4.

 

 

 

 

Anuluj zamówienie

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeśli towar nie może być już dostarczony lub wymieniony na inny model lub jeśli cena znacznie się zmieniła, a kupujący nie zaakceptuje tego przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Sprzedający informuje kupującego o zaistniałej sytuacji. Jeśli część lub całość zamówienia została opłacona, pieniądze zostaną zwrócone na konto kupującego.

 

Inne warunki

 • Przy odbiorze Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia wraz z przewoźnikiem stanu przesyłki (liczba paczek, integralność opakowania, uszkodzenie opakowania) zgodnie z załączonym listem przewozowym. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki niekompletnej lub uszkodzonej lub może ją przyjąć z zastrzeżeniami, które spisuje na miejscu u przewoźnika. Zastrzeżenia te oraz potencjalny zakres uszkodzeń muszą być opisane w protokole przewozowym przewoźnika.
 • Jeżeli towar jest dostarczany na paletach, kupujący przyjmuje do wiadomości, że palety są własnością sprzedającego i jest zobowiązany do ich zwrotu. W przeciwnym razie ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną przez niego szkodę.
 • Niekompletną lub uszkodzoną przesyłkę należy niezwłocznie zgłosić na adres serwis@hechtpolska.pl. Kupujący sporządza protokół szkody z przewoźnikiem i przesyła jego kopię do sprzedającego bez zbędnej zwłoki faksem, pocztą elektroniczną lub pocztą. Dodatkowa reklamacja niekompletnej lub uszkodzonej przesyłki nie pozbawia kupującego prawa do reklamacji towaru, ale daje sprzedającemu możliwość udowodnienia, że ​​nie stanowi to naruszenia umowy kupna-sprzedaży.
 • W przypadku, gdy towar zostanie wysłany do kupującego bez uprzedniej zapłaty za transport, a kupujący nie odbierze towaru, sprzedającemu przysługuje odszkodowanie odpowiadające poniesionym kosztom, tj. kosztom transportu.

Inne prawa i obowiązki stron umowy

 • Kupujący nabywa własność towaru, płacąc pełną cenę zakupu towaru.
 • W stosunku do kupującego sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1820 ust. 1 lit. n) Kodeksu Cywilnego.
 • Sprzedawca nie oferuje ani nie sprzedaje treści cyfrowych, usług w zakresie treści cyfrowych ani rzeczy o właściwościach cyfrowych, danych dotyczących funkcjonalności treści cyfrowych, usług w zakresie treści cyfrowych lub rzeczy o właściwościach cyfrowych, kompatybilności lub interoperacyjności.
 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 • złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Kupujący przyjmuje niniejszym ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.

 

Ochrona danych osobowych

 • Szczegółowa regulacja przetwarzania danych osobowych, w tym zakresu, sposobu i celu przetwarzania oraz praw Klientów, w tym sposobu ich wykonywania, zawarta jest w ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH

 

Koszt korzystania ze środków porozumiewania się na odległość

 • Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży (koszty łącza internetowego, koszty rozmów telefonicznych) kupujący pokrywa we własnym zakresie.

 

Postanowienia końcowe

 • Sprzedawca obsługuje reklamacje konsumentów za pośrednictwem adresu elektronicznego serwis@hechtpolska.pl. Sprzedawca prześle informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji kupującego na adres e-mail kupującego.
 • Niniejsze warunki mają zastosowanie w formie podanej na stronie internetowej sprzedającego w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Po jego potwierdzeniu zamówienie jest archiwizowane jako zawarta umowa pomiędzy kupującym a sprzedającym w celu jej realizacji i dalszej ewidencji, a jego status jest dostępny dla kupującego. Umowa może być zawarta w języku czeskim lub w innych językach, o ile nie jest to przyczyną niemożności jej zawarcia.
 • Niniejsze warunki pozwalają konsumentowi na ich archiwizację i powielanie. Kupujący w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu wysłania zamówienia, w tym cenę zamówionego towaru wskazaną w potwierdzonym zamówieniu, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej w konkretny przypadek.
 • Niniejsze warunki obowiązują od 6 stycznia 2023 r. 

Procedura reklamacyjna

Artykuł 1 – Wprowadzenie

 • Stosunki między konsumentem a sprzedawcą przy wykonywaniu praw z tytułu odpowiedzialności za wady regulują obowiązujące przepisy prawa (w szczególności ustawa nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami oraz ustawa nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami) oraz niniejszą procedurę reklamacyjną.
 • Konsumentem jest osoba w rozumieniu § 2 ust. 1 lit a) ustawy nr 634/1992 Sb. w sprawie ochrony konsumentów.

Artykuł 2 - Prawo do roszczeń

 • Prawa z tytułu odpowiedzialności za wady (reklamacje) można realizować w każdym sklepie HECHT Polska Sp. Z o.o. z prawa do naprawy produktu można skorzystać również w każdym z autoryzowanych punktów serwisowych danego produktu, których aktualny wykaz znajduje się na stronie na stronie internetowej www.hechtpolska.pl (sekcja serwisowa) lub w aktualnym katalogu HECHT.
 • W celu złożenia reklamacji Konsument obowiązany jest udowodnić datę zakupu towaru od sprzedawcy, na przykład przedstawiając dowód zapłaty za towar, paragon lub kartę gwarancyjną albo w inny dający się wykazać sposób.
 • Składając reklamację, Konsument otrzymuje protokół reklamacyjny, który służy jako dokument przy załatwieniu reklamacji. Konsument przy sporządzaniu protokołu reklamacyjnego zobowiązany jest do podania pełnych i prawidłowych danych, a ich kompletność i prawidłowość potwierdza podpisując protokół reklamacyjny. Do protokołu dołączone zostanie również potwierdzenie przyjęcia reklamacji, kontakt w celu poinformowania Konsumenta o sposobie rozpatrzenia reklamacji, a po rozpatrzeniu reklamacji termin i sposób jej rozpatrzenia.
 • Reklamacje nie są uwzględniane w przypadkach, w których wystąpiła wada lub uszkodzenie:
 • ewidentnie nieprawidłowe użytkowanie produktu (np. użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi lub z naruszeniem instrukcji na opakowaniu produktu lub w karcie gwarancyjnej, użytkowanie niezgodne z ogólnie znanymi zasadami użytkowania danego produktu, eksploatacja z nieprawidłowe napięcie zasilania lub inne niewłaściwe działania użytkownika)
 • ewidentnie nieautoryzowanych ingerencji w urządzenie, klęski żywiołowej, mechanicznego uszkodzenia produktu.
 • jeśli przedłożona karta gwarancyjna nosi wyraźne ślady zmian danych lub jeśli produkt ma inny numer seryjny niż podany w karcie gwarancyjnej.

Artykuł 3 - Odpowiedzialność sprzedającego

 • Sprzedawca przy sprzedaży towaru jest odpowiedzialny za to, aby towar był wolny od wad. Szczegółowy opis odpowiedzialności sprzedawcy za wady określa regulamin w rozdziale Uprawnienia Konsumenta z tytułu nienależytego wykonania.
 • Towar musi być wolny od wad, z wyjątkiem przypadku, gdy konsument został specjalnie poinformowany o konkretnej wadzie przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży, a konsument wyraźnie zgadza się na to przy zawieraniu umowy. Towar musi odpowiadać normom technicznym.

 

Artykuł 4 - Odpowiedzialność za wady, gwarancja jakości

 • Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za to, że rzecz w momencie odbioru jest wolna od wad, z wyjątkiem przypadku, gdy Konsument został wyraźnie poinformowany o konkretnej wadzie przed zawarciem Umowy Sprzedaży, a Konsument wyraźnie wyraził na to zgodę w chwili zawarcia Umowy.
 • Jeżeli wada ujawni się przed upływem roku od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta, rzecz uważa się za wadliwą w chwili wydania, chyba że charakter rzeczy lub wady temu sprzeciwia się. Okres ten nie biegnie przez okres, w którym Konsument nie może korzystać z rzeczy, jeżeli zasadnie zareklamował wadę.
 • Konsumentowi przysługują prawa z tytułu nienależytego wykonania towaru wymienione w artykule 6 niniejszego postępowania reklamacyjnego.

Prawo z tytułu wadliwego wykonania nie przysługuje konsumentowi, lub Wadą rzeczy w rozumieniu roszczenia z tytułu wadliwego wykonania nie jest:

 1. jeżeli konsument sam spowodował wadę
 2. zużycie rzeczy spowodowane zwykłym użytkowaniem
 3. w przypadku rzeczy używanej zużycie odpowiadające stopniowi jej wcześniejszego użytkowania
 4. wada, o której sprzedawca wyraźnie poinformował konsumenta przed zawarciem umowy, a konsument wyraźnie zgodził się na to przy zawarciu umowy

 

 • Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta także za wadę spowodowaną nieprawidłowym montażem lub instalacją, których dokonał Sprzedający lub na jego odpowiedzialność zgodnie z umową. Dotyczy to również sytuacji, gdy montażu lub instalacji dokonał Konsument, a wada powstała na skutek braku instrukcji udzielonej mu przez sprzedawcę lub dostawcę treści cyfrowych lub usługi w zakresie treści cyfrowych, jeżeli chodzi o rzecz z właściwościami cyfrowymi.
 • W przypadku sprzedanych rzeczy używanych termin dochodzenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania może zostać skrócony o rok po uzgodnieniu. W takim przypadku Konsument zostanie o tym poinformowany, a zmiana zostanie odnotowana na dowodzie zakupu. Okres od skorzystania z prawa z tytułu odpowiedzialności za wady do momentu, w którym konsument był zobowiązany do odbioru rzeczy po zakończeniu naprawy, nie jest wliczany do okresu gwarancji (patrz §1922 ustawy nr 89/2012 Dz.U. , Kodeks cywilny).
 • Sprzedawca ma obowiązek dać Konsumentowi potwierdzenie, kiedy skorzystał z prawa, naprawy i czasu jej trwania lub innego sposobu rozpatrzenia reklamacji.

Gwarancja jakości

 • Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości. Sprzedawca oferuje jedynie odpłatną usługę tzw. przedłużonej gwarancji, która jest regulowana odrębnymi warunkami.

Artykuł 5 - Termin na złożenie wniosku i załatwienie reklamacji

 • Konsument może reklamować wadę występującą na rzeczy w ciągu dwóch lat od jej otrzymania.
 • Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi zostać rozpatrzona, o czym Konsument musi zostać poinformowany nie później niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że Sprzedawca i Konsument uzgodnią dłuższy termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu konsument może odstąpić od umowy lub zażądać rozsądnej zniżki.
 • Sprzedawca ma obowiązek wystawić Konsumentowi pisemne potwierdzenie złożenia reklamacji, podając datę złożenia reklamacji przez Konsumenta, co ona zawiera, jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji Konsument potrzebuje oraz dane kontaktowe Konsumenta w celu udzielenia informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 • Termin załatwienia reklamacji rozpoczyna się następnego dnia po wniesieniu reklamacji (zgodnie z § 605 ustawy nr 89/2012 Dz.U.).
 • Sprzedawca ma obowiązek wystawić Konsumentowi potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie naprawy i czasu jej trwania, lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji. Konsument zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji i jednocześnie będzie mógł samodzielnie zasięgnąć informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji pod adresem placówki, w której złożył reklamację.

Artykuł 6 - Prawa wynikające z wadliwego wykonania

 • Jeżeli rzecz ma wadę, Konsument może żądać jej usunięcia. Według swojego wyboru może żądać dostarczenia nowej rzeczy bez wady albo naprawy rzeczy, chyba że wybrany sposób usunięcia wady jest w porównaniu z innym sposobem niemożliwy albo niewspółmiernie kosztowny; oceny tego dokonuje się w szczególności po uwzględnieniu znaczenia wady, wartości, jaką rzecz miałaby, gdyby nie miała wady, oraz możliwości usunięcia wady w inny sposób bez znacznych utrudnień dla Konsumenta.
 • Sprzedający może odmówić usunięcia wady, jeżeli jest to niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów, w szczególności ze względu na wagę wady i wartość, jaką rzecz miałaby bez wady.
 • Sprzedawca usunie wadę w rozsądnym czasie po jej stwierdzeniu, w taki sposób, aby biorąc pod uwagę charakter rzeczy oraz cel, w jakim konsument ją nabył, nie powoduje ona znacznych trudności dla konsumenta.
 • W celu usunięcia wady sprzedający odbierze rzecz na własny koszt. Jeżeli wymaga to demontażu rzeczy, której zamontowanie zostało wykonane zgodnie z charakterem i przeznaczeniem rzeczy przed ujawnieniem się wady, sprzedawca dokona demontażu rzeczy wadliwej i zamontowania rzeczy naprawionej albo nowej albo pokryje koszty koszty z tym związane.
 • Jeżeli Konsument nie odbierze rzeczy w rozsądnym terminie po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o możliwości odbioru rzeczy po naprawie, Sprzedawca jest odpowiedzialny za uiszczenie opłaty za przechowanie, o której mowa w § 10 niniejszego Regulaminu reklamacji.
 • Konsument może żądać rozsądnego rabatu lub odstąpić od umowy, jeżeli
 1. a) sprzedawca odmówił usunięcia wady albo nie usunął jej zgodnie z § 2170 par. 1 oraz Kodeksu Cywilnego,
  b) wada występuje wielokrotnie,
  c) wada jest istotnym naruszeniem umowy, lub
  d) jest z oświadczenia Sprzedawcy lub z okoliczności wynika, że ​​usunięcie wady nie nastąpi w rozsądnym czasie lub bez znacznych niedogodności dla Konsumenta.
 • Rozsądny rabat ustala się jako różnicę między wartością rzeczy bez wady, a otrzymaną przez konsumenta rzeczą wadliwą.
 • Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada rzeczy jest nieistotna; uważa się, że wada nie jest nieistotna.
 • Jeżeli konsument odstąpi od umowy, sprzedawca zwróci mu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu rzeczy lub po udowodnieniu przez konsumenta, że ​​wysłał rzecz.
 • Przedmiot musi zostać zwrócony w komplecie, tj. ze wszystkimi komponentami i akcesoriami

 

Artykuł 7 - Ponowne wystąpienie wad

 • Konsument ma prawo do rozsądnej obniżki ceny rzeczy lub odstąpienia od umowy, jeżeli wada będzie się powtarzać.
 • Ponowne wystąpienie wady po naprawie następuje tylko wtedy, gdy ta sama wada, która była już co najmniej dwukrotnie usuwana w okresie gwarancji, wystąpi ponownie.
 • Nie dotyczy to sytuacji, gdy po poprzedniej naprawie rzecz wykazuje inną wadę niż reklamowana do tej pory.

Artykuł 8 - Koszty roszczeń i rozstrzygania sporów

 • W przypadku uznania reklamacji za zasadną konsument ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z realizacją przysługującego mu prawa.
 • W przypadku, gdy sprzedawca odrzuci reklamację jako nieuzasadnioną, konsument lub obie strony w porozumieniu ze sprzedawcą mogą zwrócić się do biegłego sądowego w tej dziedzinie i zażądać przeprowadzenia niezależnej oceny wady przez biegłego.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl; 

Artykuł 9 - Współpraca konsumenta

 • Konsument obowiązany jest podać Sprzedawcy, lub autoryzowanemu serwisowi, niezwłocznej współpracy w celu zweryfikowania istnienia reklamowanej wady i jej usunięcia (w tym odpowiednich niezbędnych testów lub demontażu produktu). W szczególności Konsument przy składaniu reklamacji zobowiązany jest przekazać Produkt wraz ze wszystkimi jego elementami i akcesoriami umożliwiającymi taką weryfikację i usunięcie wady. W przypadku reklamacji zdecydowanie zalecamy przekazanie produktu czystego zgodnie z przepisami higienicznymi lub ogólnymi zasadami higieny.
 • Konsument obowiązany jest wydać Produkt Sprzedawcy, lub autoryzowany serwis, kompletny. W przypadku, gdy produkt nie został dostarczony w stanie kompletnym, a kompletność produktu jest niezbędna do stwierdzenia istnienia reklamowanej wady i/lub jej usunięcia, bieg terminu do rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się dopiero z chwilą dostarczenia brakujących elementów.

Artykuł 10 - Odbiór towaru z naprawy

 • Konsument ma obowiązek odebrać towar z naprawy najpóźniej w ciągu 14 dni od zgłoszenia naprawy. Jeżeli tego nie zrobi, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty magazynowej w wysokości 2 zł za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w odbiorze towaru.


Niniejsza procedura reklamacyjna dotyczy towarów zakupionych po 6 stycznia 2023 r. włącznie.