Pokaż kategorie

Odbiór sprzętu elektrycznego i akumulatorów

 

W trosce o środowisko, informujemy, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarzasz zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych. 

Hecht Polska Sp. z o.o. jako Dystrybutor odnośnie do treści art. 37 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1893, dalej jako: "Ustawa") informuje Klientów o możliwości nieodpłatnego przekazania posiadanego zużytego sprzętu w punktach zbierania, wyznaczonych w każdym z naszych sklepów HECHT - Specjalista Ogrodnictwa. Poniżej zasady przekazania sprzętu przez Klienta do Hecht Polska:

1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. W celu zwrotu produktu tego samego rodzaju i o tych samych funkcjach, co sprzęt kupowany prosimy zawrzeć taką informację w uwagach zamówienia lub telefonicznie przez infolinie HECHT Polska 95 711 71 40

3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

4. Dystrybutor jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 1–3. Dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu.

Informacje o punktach zbierających zużyty sprzęt są dostępne na stronach internetowych gmin. Przykładowe punkty zbiórki elektronarzędzi:

TOM ELEKTRORECYKLING Sp. z o. o., ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin - miejsce zbierania: ul. Miła 5, 70-813 Szczecin

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Ul. Gostkowskiej 83, Ciechanów

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Ul. Transportowa 6, 67-200 Głogów

Poniższy symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.