Pokaż kategorie

Regulamin Promocji

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KAMPANII PROMOCYJNYCH W SKLEPIE WWW.HECHTPOLSKA.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej jako ,,Regulamin”) określa ogólne zasady funkcjonowania oraz ogólne warunki uczestnictwa w akcjach promocyjnych (dalej jako „Promocja”), organizowanych (dalej jako: „Sklep”) przez HECHT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Plac Solny 15, 50-062 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000421551, NIP: 8971782707, REGON: 021887573, BDO 000015722, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000,00 zł (dalej jako ,,Sprzedawca”).

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu www.hechtpolska.pl, dostępnego na stronie Sklepu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu www.hechtpolska.pl, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin przeprowadzania promocji.

3. Wyrazy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie promocji mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego www.hechtpolska.pl.

4. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Promocji, które ogłasza Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu.

5. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne.

6. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:

a. poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: internet@hechtpolska.pl;

b. korespondencyjnie pod adresem: ul. Mickiewicza 54, 66-450 Bogdaniec;

c. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie.

7. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.hechtpolska.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

8. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady uczestnictwa w Promocjach, warunki Promocji oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

9. Uczestnictwo w Promocji jest bezpłatne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. urządzenie z dostępem do Internetu,

b. dostęp do poczty elektronicznej,

c. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script.

10. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJACH PROMOCYJNYCH

1. Warunkiem uczestnictwa w Promocjach każdorazowo jest złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym bądź dokonania zakupu w Sklepie stacjonarnym.

2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, Sklepami stacjonarnymi są punkty sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę, których adresy wskazane są na stronie internetowej Sklepu, w których Klient może zakupić oferowane przez Sprzedawcę Towary.

3. Sprzedawca, wraz z ogłoszeniem Promocji na stronach Sklepu, określa przedmiot Promocji, czas jej trwania, warunki i ograniczenia uczestnictwa w Promocji (dalej jako: „Warunki promocji”).

4. Szczegółowe zasady każdej Promocji zostaną wskazane na stronach internetowych Sklepu lub w materiałach promocyjnych udostępnianych przez Sklep.

5. Sprzedawca w Warunkach promocji może postanowić, że:

a. niektóre Towary są objęte Promocją tylko w przypadku dokonywania zakupu w Sklepie stacjonarnym;

b. niektóre Promocje na Towary dotyczą tylko Klientów, którzy uczestniczą w programie lojalnościowym prowadzonym przez Sprzedawcę.

6. Sprzedawca może organizować Promocje polegające w szczególności na:

a. udzieleniu rabatu na poszczególne Towary. Towary objęte Promocją są podawane w Warunkach promocji;

b. przekazaniu Uczestnikowi kodu w postaci kombinacji znaków (dalej jako „Kod rabatowy”), który Uczestnik może wykorzystać zgodnie z instrukcjami wskazanymi w Warunkach promocji.

7. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Rabatem jest określone kwotowo lub procentowo obniżenie określonej w opisie Towaru ceny.

8. Promocje trwają do dnia oznaczonego w Warunkach promocji lub do wyczerpania zapasów. Zapasy, o których mowa w zdaniu poprzednim są ustalane odrębnie dla Sklepu internetowego i sklepów stacjonarnych.

9. Sprzedawca może organizować również inne Promocje niż wskazane w ppkt. 6 powyżej.

10. Do Promocji innych niż wskazanych w ppkt. 6 powyżej stosuje się niniejszy Regulamin, chyba że Warunki promocji stanowią inaczej.

11. Rabat nalicza się automatycznie podczas składania Zamówienia, z wyjątkiem Promocji, w Warunkach której wskazano, że w celu wzięcia udziału w Promocji, Uczestnik powinien wprowadzić, zgodnie z komunikatami wskazanymi na stronach Sklepu i w Warunkach promocji, Kod rabatowy.

12. Promocje nie łączą się ze sobą, chyba że w Warunkach promocji wskazano inaczej.

13. Uczestnik nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z Promocji na osoby trzecie.

14. Kody rabatowe i rabaty udzielone w ramach Promocji nie podlegają wymianie na ekwiwalenty pieniężne lub rzeczowe.

15. Częściowe lub całkowite odstąpienie od Umowy Sprzedaży może powodować utratę Rabatów lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi w szczególności na wielkość transakcji lub obrotów.

III. REKLAMACJE

1. Każdemu Uczestnikowi biorącemu udział w Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, która może zostać złożona na piśmie na adres: ul. Mickiewicza 54, 66-450 Bodaniec, w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: internet@hechtpolska.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Uczestnika oraz powód reklamacji.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

4. Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. W szczególności Uczestnik może:

a. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem a Sprzedawcą, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

b. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługodawca przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną w Serwisie Internetowym.

V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny na stronie www.hechtpolska.pl

2. Sprzedawca ma prawo do wykluczenia z udziału w Promocji - po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego – Uczestnika, który narusza postanowienia Regulaminu lub prowadzi działania, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Promocji. Niezależnie od tego Uczestnik może zostać w takim wypadku pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

5. Sprzedawca ma prawo przedłużyć czas trwania Promocji wskazany w Warunkach promocji o czym poinformuje Uczestników Promocji za pośrednictwem komunikatu na stronach internetowych Sklepu www.hecht.pl

6. Sprzedawca ma prawo do modyfikacji treści Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez klientów uczestniczących w Promocji. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje na stronach Sklepu internetowego poprzez informacje zawierającą zestawienie zmian co najmniej na 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie.