Pokaż kategorie

Zasady przetwarzania danych osobowych w celu wysyłania ofert biznesowych

Regulamin newslettera („Regulamin”) 

sklepu Hecht Polska 

 

§ 1 Definicje

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.  
Sklep – sklep internetowy Hecht prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.hechtpolska.pl/. 
Usługodawca – HECHT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod 
adresem Rynek 7/1.8, 50-106 Wrocław, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000421551,  
NIP: 8971782707,REGON: 021887573, kapitał zakładowy 5000,00 zł, email: zawiadomienie@hechtpolska.pl, telefon: +48 (95) 7117140.  
Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter. 

RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 § 2 Newsletter

Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter. 

Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail. 

Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera. 

 

Usługobiorca, w celu zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej pod adresem: https://www.hechtpolska.pl/ 
swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera.  

Usługobiorca może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się. 

Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji wycofania zgody. o której mowa powyżej  lub wysyłając wiadomość z żądaniem wypisania z Newslettera na adres e-mail Usługodawcy: zawiadomienie@hechtpolska.pl. 

§ 3 Reklamacje

Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: zawiadomienie@hechtpolska.pl. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 

§ 4 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca. Przetwarzane dane w postaci adresu mail, będą wykorzystywane w celu realizacji zamówionej usługi Newsletter. Podstawą prawną przetwarzania adresu mail, będzie zgoda na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO. 

Usługobiorca ma prawo do: 

  1. wycofania zgody (wycofanie zgody nie wpływa na poprawność przetwarzania przed jej wycofaniem) 
  2. dostępu do swoich danych osobowych; 
  3. żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (w przypadku gdy są  nieaktualne lub są nieprawdziwe); 
  4. uzyskania kopii danych osobowych; 
  5. złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej www.hechtpolska.pl. 

Dane osobowe Usługobiorcy nie podlegają profilowaniu. 

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przesyłania przez Usługodawcę  Newslettera na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy. 

 § 5 Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany Regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę. 

Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie wysłana wraz z możliwością zaakceptowania zgody na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.